ناصر لطفی

ناصر لطفی

نام و نام خانوادگی : ناصر لطفی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1360.12.25 محل و نحوه جانباختن: دولاب (کامیاران) . در جریان تصرف پایگاهای رژیم زندگی نامه :

کاظم خورشیدی

نام و نام خانوادگی : کاظم خورشیدی نام مستعار:ندارد محل تولد :یمینان (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1360.12.25 محل و نحوه جانباختن: دولاب کامیاران . تصرف پایگاه رژیم زندگی نامه :

رضا غلامی

نام و نام خانوادگی : رضا غلامی نام مستعار:رضا آسنگران محل تولد :آسنگران (کامیاران) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1360.12.25 محل و نحوه جانباختن: دولاب (کامیاران) . در جریان تصرف پایگاه رژیم زندگی نامه :

تورج میرزایی

تورج میرزایی

نام و نام خانوادگی : تورج میرزایی نام مستعار:جمال سنه‌یی محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1360.12.25 محل و نحوه جانباختن: دولاب (کامیاران) . در جریان تسخیر پایگاه رژیم زندگی نامه :