حسن صفایی

حسن صفایی

نام و نام خانوادگی : حسن صفایی نام مستعار:ندارد محل تولد :هاله‌ده‌ره‌ – هالەرە پایین (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1365.03.19 محل و نحوه جانباختن: دلومه (سنندج) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :