علی تیموری

علی تیموری

نام و نام خانوادگی : علی تیموری نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1361.02.03 محل و نحوه جانباختن: دشت داری (سقز) . تعرض به نیروهای رژیم زندگی نامه :