بهمن جوانمیری

بهمن جوانمیری

نام و نام خانوادگی : بهمن جوانمیری نام مستعار:بهمن کاکه عزیز محل تولد :پشتنگ زهاب کرمانشاه تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :2007.01.19 محل و نحوه جانباختن: در بیمارستانی در شهر سلیمانیه . بر اثر بیماری زندگی نامه :