مظفر قادری

مظفر قادری

نام و نام خانوادگی : مظفر قادری نام مستعار:ندارد محل تولد :یمینان (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.03.01 محل و نحوه جانباختن: درویان شیخ (دیواندره) . حمله حزب دمکرات زندگی نامه :

حمید نجومی

نام و نام خانوادگی : حمید نجومی نام مستعار:سعید محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.03.02 محل و نحوه جانباختن: درویان شیخ (دیواندره) . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :

جعفر قادری

جعفر قادری

نام و نام خانوادگی : جعفر قادری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.03.02 محل و نحوه جانباختن: درویان شیخ (دیواندره) . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :