مصطفی بیکس

مصطفی بیکس

نام و نام خانوادگی : مصطفی بیکس نام مستعار:تکش محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1364.10.25 محل و نحوه جانباختن: درویان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :