حمزه عباسی

حمزه عباسی

نام و نام خانوادگی : حمزه عباسی نام مستعار:ندارد محل تولد :كولتەپە (بوکان) تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1359.06.23 محل و نحوه جانباختن: دارساوین (سردشت) . درهم شکستن ستون ارتش زندگی نامه :