فریدون خرم روز

نام و نام خانوادگی : فریدون خرم روز نام مستعار:ندارد محل تولد :آبادان تاریخ تولد : 1331 تاریخ جانباختن :مرداد 1360 محل و نحوه جانباختن: دادگاه رژيم در اصفهان . در اقدامي شجاعانه از طبقه هفتم دادگاه خود را به داخل خيابان پرتاب كرد زندگی نامه :