عثمان احمدی

عثمان احمدی

نام و نام خانوادگی : عثمان احمدی نام مستعار:عثمان آرنان محل تولد :آرندان (سنندج) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1366.06.29 محل و نحوه جانباختن: دادانه (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :