والی قمری

والی قمری

نام و نام خانوادگی : والی قمری نام مستعار:ندارد محل تولد :منطقه دیواندره تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1362.05.14 محل و نحوه جانباختن: خوش مقام (دیواندره) . عملیات تصرف پایگاه زندگی نامه :

خلیل فتحی

نام و نام خانوادگی : خلیل فتحی نام مستعار:خلیل مران محل تولد :مران (دیواندره) تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1362.05.14 محل و نحوه جانباختن: خوش مقام (دیواندره) . عملیات تصرف پایگاه زندگی نامه :