حسین خالدی

حسین خالدی

نام و نام خانوادگی : حسین خالدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : 1345.03.01 تاریخ جانباختن :1363.09.06 محل و نحوه جانباختن: خره جو (مهاباد) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :