یوسف الیاسوند

یوسف الیاسوند

نام و نام خانوادگی : یوسف الیاسوند نام مستعار:ندارد محل تولد :مه‌حمود جغ (بوکان) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1362.01.13 محل و نحوه جانباختن: خراسانه (بوکان) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :

علی میرزایی

علی میرزایی

نام و نام خانوادگی : علی میرزایی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1362.01.13 محل و نحوه جانباختن: خراسانه (بوکان) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :

علی امین پور

نام و نام خانوادگی : علی امین پور نام مستعار:ندارد محل تولد :وتمیش (بوکان) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1362.01.13 محل و نحوه جانباختن: خراسانه (بوکان) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :

سعید گوهری

سعید گوهری

نام و نام خانوادگی : سعید گوهری نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1333 تاریخ جانباختن :1362.01.13 محل و نحوه جانباختن: خراسانه (بوکان) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :