نبی یوسفی

نبی یوسفی

نام و نام خانوادگی : نبی یوسفی نام مستعار:ریبوار محل تولد :الک (کامیاران) تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1363.05.03 محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

هدایت احمدی

هدایت احمدی

نام و نام خانوادگی : هدایت احمدی نام مستعار:هدایت ماراو محل تولد :ماراب (کامیاران) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1363.05.03 محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

علیکرم مظفری

علیکرم مظفری

نام و نام خانوادگی : علیکرم مظفری نام مستعار:علیکرم ماراوی محل تولد :ماراب (کامیاران) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1363.05.03 محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

فاتح امینی

فاتح امینی

نام و نام خانوادگی : فاتح امینی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1363.05.03 محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

صالح داربویی

نام و نام خانوادگی : صالح داربویی نام مستعار:صلاح محل تولد :صلوات آباد (سنندج) تاریخ تولد : 1332 تاریخ جانباختن :1363.05.03 محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

انور فاتحی

انور فاتحی

نام و نام خانوادگی : انور فاتحی نام مستعار:انور آسنگران محل تولد :آسنگران (کامیاران) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1363.05.03 محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

بدیع آسانی

نام و نام خانوادگی : بدیع آسانی نام مستعار:ندارد محل تولد :هنیمن (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.05.03 محل و نحوه جانباختن: خان آباد (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :