سلیمان مرادی

نام و نام خانوادگی : سلیمان مرادی نام مستعار:ندارد محل تولد :كورا كەبوودە (روانسر) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1363.05.03 محل و نحوه جانباختن: خانەبا (کامیاران) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :