حسین رشیدی

نام و نام خانوادگی : حسین رشیدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.08.18 محل و نحوه جانباختن: حمامیان (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :