لطیف حسنی

لطیف حسنی

نام و نام خانوادگی : لطیف حسنی نام مستعار:ندارد محل تولد :بەردەڕەشە (مریوان) تاریخ تولد : 1332 تاریخ جانباختن :1365.02.11 محل و نحوه جانباختن: حسن آوله (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

محمد حیدری

محمد حیدری

نام و نام خانوادگی : محمد حیدری نام مستعار:حمه جوان محل تولد :به‌یه‌له‌ (مریوان) تاریخ تولد : 1334 تاریخ جانباختن :1364.11.22 محل و نحوه جانباختن: حسن آوله (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم