احمد خاکی

احمد خاکی

نام و نام خانوادگی : احمد خاکی نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1366.04.22 محل و نحوه جانباختن: حاجی خوش (مهاباد) . تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :