موسی سعیدی

موسی سعیدی

نام و نام خانوادگی : موسی سعیدی نام مستعار:موسی اویهنگ محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.02.18 محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات زندگی نامه :

ناسکه فتحی

ناسکه فتحی

نام و نام خانوادگی : ناسکه فتحی نام مستعار:گلاله محل تولد :كه‌چه‌گومه‌د‌ (دیواندره) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.01.11 محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :

نبی مرادی

نبی مرادی

نام و نام خانوادگی : نبی مرادی نام مستعار:ستار محل تولد :دیواندره تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1364.01.11 محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :

کریم امانی

کریم امانی

نام و نام خانوادگی : کریم امانی نام مستعار:کریم بزوش محل تولد :سویسه (کامیاران) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1364.02.18 محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات زندگی نامه :

کریم مروتی

کریم مروتی

نام و نام خانوادگی : کریم مروتی نام مستعار:کریم تخته محل تولد :تخته (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.02.18 محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات زندگی نامه :

محمد یزدیان

نام و نام خانوادگی : محمد یزدیان نام مستعار:دکتر تقی محل تولد :کرمانشاه تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1364.02.18 محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات زندگی نامه :