مصطفی

نام و نام خانوادگی : مصطفی نام مستعار:مصطفی سنه‌یی محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1362.04.09 محل و نحوه جانباختن: جعفر آباد (بیجار) . عملیات تصرف پایگاه رژیم زندگی نامه :

رحیم محمودی

نام و نام خانوادگی : رحیم محمودی نام مستعار:قاسم محل تولد :بناو (آذربایجان) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1362.04.09 محل و نحوه جانباختن: جعفر آباد (بیجار) . عملیات تصرف پایگاه رژیم زندگی نامه :