یدالله عبدی

یدالله عبدی

نام و نام خانوادگی : یدالله عبدی نام مستعار:ندارد محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1360.02.05 محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

ناصر لطفی

ناصر لطفی

نام و نام خانوادگی : ناصر لطفی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1360.12.25 محل و نحوه جانباختن: دولاب (کامیاران) . در جریان تصرف پایگاهای رژیم زندگی نامه :

یدالله خاطری

نام و نام خانوادگی : یدالله خاطری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1360.05.31 محل و نحوه جانباختن: کامیاران . مقابله با حمله مشترک حزب دمکرات و افراد رزگاری زندگی نامه :

کاظم خورشیدی

نام و نام خانوادگی : کاظم خورشیدی نام مستعار:ندارد محل تولد :یمینان (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1360.12.25 محل و نحوه جانباختن: دولاب کامیاران . تصرف پایگاه رژیم زندگی نامه :

ناصر پیشکار

ناصر پیشکار

نام و نام خانوادگی : ناصر پیشکار نام مستعار:ندارد محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1333 تاریخ جانباختن :1360.10.30 محل و نحوه جانباختن: زندان دیزل آباد (کرمانشاه) . تیرباران زندگی نامه :