فایق سقزی

فایق سقزی

نام و نام خانوادگی : فایق سقزی نام مستعار:ندارد محل تولد :گزان (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1382.07.27 محل و نحوه جانباختن: جاده (سنندج . مریوان) زندگی نامه :

یدالله

نام و نام خانوادگی : یدالله نام مستعار:ندارد محل تولد :کانی چای تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.01.02 محل و نحوه جانباختن: جاده سنندج . بیجار زندگی نامه :

حمید

نام و نام خانوادگی : حمید نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.06.30 محل و نحوه جانباختن: جاده سنندج . مریوان زندگی نامه :