یحیی لطفی

یحیی لطفی

نام و نام خانوادگی : یحیی لطفی نام مستعار:وریا قلاکون محل تولد :قلاکون (دیوانده) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1367.06.27 محل و نحوه جانباختن: جاده (بانه . سقز) نزدیک كێلەشین زندگی نامه :

عباس زمانی

نام و نام خانوادگی : عباس زمانی نام مستعار:کالی دادانه محل تولد :دادانه (سنندج) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1362.11.27 محل و نحوه جانباختن: جاده (بانه . سردشت) زندگی نامه :