مسعود کریمی

مسعود کریمی

نام و نام خانوادگی : مسعود کریمی نام مستعار:مسعود شاینی محل تولد :شاینی (کامیاران) تاریخ تولد : 1347 تاریخ جانباختن :1363.06.02 محل و نحوه جانباختن: ثلاث وباوجانی (کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

مظفر کمانگر

مظفر کمانگر

نام و نام خانوادگی : مظفر کمانگر نام مستعار:ندارد محل تولد :آفریان (کامیاران) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1363.06.02 محل و نحوه جانباختن: ثلاث وباوجانی (کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

علی چاوشین

علی چاوشین

نام و نام خانوادگی : علی چاوشین نام مستعار:ندارد محل تولد :بیساران (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.06.02 محل و نحوه جانباختن: ثلاث وباوجانی (کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

فائزه شهابی

فائزه شهابی

نام و نام خانوادگی : فائزه شهابی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1363.06.02 محل و نحوه جانباختن: ثلاث وباوجانی (کرمانشاه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :