محمود رادمنش

محمود رادمنش

نام و نام خانوادگی : محمود رادمنش نام مستعار:ندارد محل تولد :سارقامیش (بوکان) تاریخ تولد : 1307.03.04 تاریخ جانباختن :1364.12.11 محل و نحوه جانباختن: تیکان تپه (بوکان) . ترور توسط عوامل رژیم زندگی نامه :