علی رحیم نژاد

علی رحیم نژاد

نام و نام خانوادگی : علی رحیم نژاد نام مستعار:علی کولیجه محل تولد :کولیجه (مهاباد) تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1360.02.06 محل و نحوه جانباختن: تیکاناوجه (مهاباد) . درگیری با حزب دمکرات زندگی نامه :