پرویز حیدری

پرویز حیدری

نام و نام خانوادگی : پرویز حیدری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.09.11 محل و نحوه جانباختن: تینال (سنندج) . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه زندگی نامه :

محمد یارغلامی

نام و نام خانوادگی : محمد یارغلامی نام مستعار:ندارد محل تولد :قه‌ڵای فیرووز ئابادی (کرمانشاه) تاریخ تولد : تاریخ جانباختن :1362.09.11 محل و نحوه جانباختن: تینال (سنندج) . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه زندگی نامه :

علیرضا بابایی

علیرضا بابایی

نام و نام خانوادگی : علیرضا بابایی نام مستعار:سیروس کرمانشاه محل تولد :دووچیای الله‌یارخانی (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.09.11 محل و نحوه جانباختن: تینال سنندج . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه زندگی نامه :

عطا فلاحی

عطا فلاحی

نام و نام خانوادگی : عطا فلاحی نام مستعار:ندارد محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1362.09.11 محل و نحوه جانباختن: تینال سنندج . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه

سعدی مقصودی

نام و نام خانوادگی : سعدی مقصودی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.09.11 محل و نحوه جانباختن: تینال (سنندج) . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه زندگی نامه :