مریم ساعدپناه

مریم ساعدپناه

نام و نام خانوادگی : مریم ساعدپناه نام مستعار:کبری مارنج محل تولد :مارنج (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.02.28 محل و نحوه جانباختن: تیلکو (دیواندره) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :

فاروق شرفی

فاروق شرفی

نام و نام خانوادگی : فاروق شرفی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.03.28 محل و نحوه جانباختن: تیلکو (دیواندره) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :

صدیق محمودی

نام و نام خانوادگی : صدیق محمودی نام مستعار:نظام بناوچان محل تولد :بناوچان (سقز) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1364.03.28 محل و نحوه جانباختن: تیلکو (دیواندره) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :

ثانیه بهرامی

ثانیه بهرامی

نام و نام خانوادگی : ثانیه بهرامی نام مستعار:ندارد محل تولد :قلعه ريحانه (دیواندره) تاریخ تولد : 1346 تاریخ جانباختن :1364.03.28 محل و نحوه جانباختن: تیلکو (دیواندره) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :