کریم

نام و نام خانوادگی : کریم نام مستعار:کریم دویسه محل تولد :دری (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.08.03 محل و نحوه جانباختن: توه سوران (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

عزت یگانه

نام و نام خانوادگی : عزت یگانه نام مستعار:ارسلانی محل تولد :مریوان تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1361.08.03 محل و نحوه جانباختن: توه سوران (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

عطا رستمی

عطا رستمی

نام و نام خانوادگی : عطا رستمی نام مستعار:عطا حاجی امین بگ محل تولد :مریوان تاریخ تولد : 1325 تاریخ جانباختن :1361.08.03 محل و نحوه جانباختن: توه سوران (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

عبدالله تال

عبدالله تال

نام و نام خانوادگی : عبدالله تال نام مستعار:ندارد محل تولد :دارسیران (مریوان) تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1361.08.03 محل و نحوه جانباختن: توه سوران (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :