نبی رضایی

نام و نام خانوادگی : نبی رضایی نام مستعار:نبی تازاوا محل تولد :تازه آباد (دیواندره) تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1363.04.12 محل و نحوه جانباختن: ترجان (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

محمود رضاپور

نام و نام خانوادگی : محمود رضاپور نام مستعار:ندارد محل تولد :ئینگیجه‌ (سقز) تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1363.04.12 محل و نحوه جانباختن: ترجان (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

محمد امین سهامی

محمد امین سهامی

نام و نام خانوادگی : محمد امین سهامی نام مستعار:محه‌ممه‌د ئه‌مین مه‌زره‌ محل تولد :مه‌زره‌ (سقز) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1363.04.12 محل و نحوه جانباختن: ترجان (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

رئوف خالدی

نام و نام خانوادگی : رئوف خالدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.04.12 محل و نحوه جانباختن: ترجان (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :