جلیل دشتی

نام و نام خانوادگی : جلیل دشتی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.04.31 محل و نحوه جانباختن: تازه آباد (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

علی ثباتیان

علی ثباتیان

نام و نام خانوادگی : علی ثباتیان نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1362.01.31 محل و نحوه جانباختن: تازه آباد (سنندج) . عملیات تصرف پایگاه نظامی رژیم زندگی نامه :

جعفر کمانگر

جعفر کمانگر

نام و نام خانوادگی : جعفر کمانگر نام مستعار:ندارد محل تولد :آفریان (کامیاران) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1362.09.07 محل و نحوه جانباختن: تازه آباد (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :