جمال پروری

جمال پروری

نام و نام خانوادگی : جمال پروری نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1363.01.17 محل و نحوه جانباختن: بەردەسپی (سنندج) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :

جمیله غفاری

جمیله غفاری

نام و نام خانوادگی : جمیله غفاری نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1363.01.17 محل و نحوه جانباختن: بەردەسپی (سنندج) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :