آمنه حسنی

نام و نام خانوادگی : آمنه حسنی نام مستعار:ندارد محل تولد :داراوی (سقز) تاریخ تولد : 1315 تاریخ جانباختن :1361 محل و نحوه جانباختن: بیمارستان تبریز . بر اثر شکنجه نیروهای رژیم زندگی نامه :