یوسف ستارزاده

یوسف ستارزاده

نام و نام خانوادگی : یوسف ستارزاده نام مستعار:بابک محل تولد :تبریز تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1366.05.04 محل و نحوه جانباختن: بیساران (سنندج) . مقابله با تهاجم مشترک نیروهای رژیم و حزب دمکرات زندگی نامه :

فایق باسامی

فایق باسامی

نام و نام خانوادگی : فایق باسامی نام مستعار:فایق هرسین محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1366.05.04 محل و نحوه جانباختن: بیساران (سنندج) . مقابله با تهاجم مشترک نیروهای رژیم و حزب دمکرات زندگی نامه :

شریف یعقوبی

شریف یعقوبی

نام و نام خانوادگی : شریف یعقوبی نام مستعار:شریف روته محل تولد :بیساران (سنندج) تاریخ تولد : 1334 تاریخ جانباختن :1366.05.04 محل و نحوه جانباختن: بیساران (سنندج) . مقابله با تهاجم مشترک نیروهای رژیم و جزب دمکرات زندگی نامه :