گلریز قبادی

گلریز قبادی

نام و نام خانوادگی : گلریز قبادی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1330 تاریخ جانباختن :1358.01.09 محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

رئوف کمانگر

رئوف کمانگر

نام و نام خانوادگی : رئوف کمانگر نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.01.09 محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا زندگی نامه :

فائزه قطبی

فائزه قطبی

نام و نام خانوادگی : فائزه قطبی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1358.01.09 محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

فتح الله لطف الله نژادیان

فتح الله لطف الله نژادیان

نام و نام خانوادگی : فتح الله لطف الله نژادیان نام مستعار:دکتر فه تی محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1327 تاریخ جانباختن :1358.01.09 محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

اسعد وزیری

اسعد وزیری

نام و نام خانوادگی : اسعد وزیری نام مستعار:دکتر اسعد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.01.09 محل و نحوه جانباختن: بیجار . حادثه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا زندگی نامه :

جمیل زکریایی

جمیل زکریایی

نام و نام خانوادگی : جمیل زکریایی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.01.09 محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا زندگی نامه :

جمیل سجادی

جمیل سجادی

نام و نام خانوادگی : جمیل سجادی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.01.09 محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا زندگی نامه :