وفا توتونچی

وفا توتونچی

نام و نام خانوادگی : وفا توتونچی نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1348 تاریخ جانباختن :1367.02.25 محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی زندگی نامه :

کریم جنت یاری

کریم جنت یاری

نام و نام خانوادگی : کریم جنت یاری نام مستعار:کریم همران محل تولد :همران (سردشت) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1367.02.25 محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی زندگی نامه :

محمد عمر علی

محمد عمر علی

نام و نام خانوادگی : محمد عمر علی نام مستعار:حمه آجیکند محل تولد :آجیکند (بوکان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1367.02.25 محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی زندگی نامه :

مریم مجنون

مریم مجنون

نام و نام خانوادگی : مریم مجنون نام مستعار:سعادت محل تولد :نقده تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1367.02.25 محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی زندگی نامه :