فایق حیدری

فایق حیدری

نام و نام خانوادگی : فایق حیدری نام مستعار:فایق کانی کو محل تولد :کانی کو (دیواندره) تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1366.07.21 محل و نحوه جانباختن: بس (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

عمر محمودی

عمر محمودی

نام و نام خانوادگی : عمر محمودی نام مستعار:عمر بناوچان محل تولد :بناوچان (دیواندره) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.07.03 محل و نحوه جانباختن: بس (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :