اشرف رحیمی ملکشان

اشرف رحیمی ملکشان

نام و نام خانوادگی : اشرف رحیمی ملکشان نام مستعار:اشرف ملکشان محل تولد :ملکشان (سنندج) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1364.11.21 محل و نحوه جانباختن: برنجاران (بانه) . خمپاره باران روستا توسط رژیم زندگی نامه :