قادر بوکانی

قادر بوکانی

نام و نام خانوادگی : قادر بوکانی نام مستعار:ندارد محل تولد :نقده تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1362.05.11 محل و نحوه جانباختن: برده سوور (سردشت) . تهاجم نیروهای حزب دمکرات زندگی نامه :

عبدالله

نام و نام خانوادگی : عبدالله نام مستعار:عبدالله مکلاوی محل تولد :مکلاوی (سردشت) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.05.11 محل و نحوه جانباختن: برده سوور (سردشت) . تهاجم نیروهای حزب دمکرات زندگی نامه :

حسین عبدالی

حسین عبدالی

نام و نام خانوادگی : حسین عبدالی نام مستعار:ندارد محل تولد :سردشت تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1362.05.11 محل و نحوه جانباختن: برده سوور (سردشت) . تهاجم نیروهای حزب دمکرات زندگی نامه :