عزت ساعدی

عزت ساعدی

نام و نام خانوادگی : عزت ساعدی نام مستعار:عزت موچشی محل تولد :كێڕیان (کامیاران) تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1365.05.14 محل و نحوه جانباختن: برده رشه (مریوان) . ترور توسط عوامل رژیم زندگی نامه :