عزیز رحیمی

عزیز رحیمی

نام و نام خانوادگی : عزیز رحیمی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.10.23 محل و نحوه جانباختن: برده رشان (مهاباد) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :