طاهر رحیمی

طاهر رحیمی

نام و نام خانوادگی : طاهر رحیمی نام مستعار:طاهر هشمیز محل تولد :هشمیز (سنندج) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1362.03.04 محل و نحوه جانباختن: باینجو (سنندج) . عملیات تصرف پایگاه رژیم زندگی نامه :