کریم فتاحی

کریم فتاحی

نام و نام خانوادگی : کریم فتاحی نام مستعار:ندارد محل تولد :علی آباد (نقده) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1360.18.18 محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

منصور موسوی

منصور موسوی

نام و نام خانوادگی : منصور موسوی نام مستعار:ندارد محل تولد :اشنویه تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1360.08.18 محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

مصطفی آبزن

نام و نام خانوادگی : مصطفی آبزن نام مستعار:ندارد محل تولد :قارنی (مهاباد) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1360.08.18 محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

نادر باغبانی

نام و نام خانوادگی : نادر باغبانی نام مستعار:ندارد محل تولد :سوجه (اشنویه) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1360.08.18 محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

صلاح مرادی

صلاح مرادی

نام و نام خانوادگی : صلاح مرادی نام مستعار:ندارد محل تولد :قارنی (نقده) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1360.08.18 محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

خالق محمد پور

نام و نام خانوادگی : خالق محمد پور نام مستعار:ندارد محل تولد :گیچه (سوما) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1360.08.18 محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :