باقی صادقی

باقی صادقی

نام و نام خانوادگی : باقی صادقی نام مستعار:ندارد محل تولد :باوریز (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1365.07.27 محل و نحوه جانباختن: باوریز (سنندج) . حادثه برق گرفتگی زندگی نامه :