کریم شاکری

کریم شاکری

نام و نام خانوادگی : کریم شاکری نام مستعار:حسن لر محل تولد :خرم آباد تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1366.07.02 محل و نحوه جانباختن: اردوگاه چناره (کردستان عراق) . حادثه ناگوار زندگی نامه :

رئوف امینی

نام و نام خانوادگی : رئوف امینی نام مستعار:ندارد محل تولد : سنندج تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.05.10 محل و نحوه جانباختن: بانه . در درگیری 1361.01.10 دول هرزن زخمی شده بود زندگی نامه :

عمر احمدی

نام و نام خانوادگی : عمر احمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.04 محل و نحوه جانباختن: بانه . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان زندگی نامه :

احمد فتحی

نام و نام خانوادگی : احمد فتحی نام مستعار:ندارد محل تولد :بانه تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.05.25 محل و نحوه جانباختن: بانه . توسط نیروهای رژیم جمهوری اسلامی تیرباران شد زندگی نامه :

حسن صالحی

نام و نام خانوادگی : حسن صالحی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.11.29 محل و نحوه جانباختن: بانه . درگیری با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی زندگی نامه :

جلال جلالی

جلال جلالی

نام و نام خانوادگی : جلال جلالی نام مستعار:ندارد محل تولد :بانه تاریخ تولد : 1326 تاریخ جانباختن :1358.04.26 محل و نحوه جانباختن: بانه . بر اثر انفجار بمب در میدان اسلحه فروشی این شهر