کریم آرایش

نام و نام خانوادگی : کریم آرایش نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.11.30 محل و نحوه جانباختن: باغلوجه (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

خدر محمدی

خدر محمدی

نام و نام خانوادگی : خدر محمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1362.11.30 محل و نحوه جانباختن: باغلوجه (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :