ایرج پاکزاد

نام و نام خانوادگی : ایرج پاکزاد نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.08.13 محل و نحوه جانباختن: ایندرقاش مهاباد . قتل عام مردم روستا توسط نیروهای رژیم زندگی نامه :