انور ماجدی

نام و نام خانوادگی : انور ماجدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.05.26 محل و نحوه جانباختن: ایرانشاه . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :