محمد کریمی

محمد کریمی

نام و نام خانوادگی : محمد کریمی نام مستعار:محمد سپی بن محل تولد :سپی بن (سنندج) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1366.04.19 محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . کمین نیروهای رژیم زندگی نامه :

فرشته مرادی زر

نام و نام خانوادگی : فرشته مرادی زر نام مستعار:ندارد محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1332 تاریخ جانباختن :پاییز 1365 محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . توسط نیروهای رژیم به رگبار گلوله بسته میشود زندگی نامه :

احمد شاملو

احمد شاملو

نام و نام خانوادگی : احمد شاملو نام مستعار:ندارد محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1325 تاریخ جانباختن :پاییز 1365 محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . توسط نیروهای رژیم به رگبار گلوله بسته شد زندگی نامه :

یدالله عبدی

یدالله عبدی

نام و نام خانوادگی : یدالله عبدی نام مستعار:ندارد محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1360.02.05 محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

اسعد اطلسی

اسعد اطلسی

نام و نام خانوادگی : اسعد اطلسی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1360.02.05 محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :