ابوبکر

نام و نام خانوادگی : ابوبکر نام مستعار:ندارد محل تولد :اشنویه تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.08.29 محل و نحوه جانباختن: اوزوندره (اشنویه) . خمپاره باران روستا زندگی نامه :