عمر خوشنواز

عمر خوشنواز

نام و نام خانوادگی : عمر خوشنواز نام مستعار:ندارد محل تولد :نی (مریوان) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1366.03.02 محل و نحوه جانباختن: اطراف مریوان . درهم کوبیدن گروه ضربت رژیم زندگی نامه :

لطیف نیکپی

لطیف نیکپی

نام و نام خانوادگی : لطیف نیکپی نام مستعار:ندارد محل تولد :ننه (مریوان) تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1364.04.11 محل و نحوه جانباختن: اطراف مریوان . اصابت تیر تصادفی زندگی نامه :

احمد عبدی

احمد عبدی

نام و نام خانوادگی : احمد عبدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1360.01.09 محل و نحوه جانباختن: اطراف مریوان . تیراندازی افراد رژیم زندگی نامه :

کریم نیکپی

کریم نیکپی

نام و نام خانوادگی : کریم نیکپی نام مستعار:کریم احای الی نی محل تولد :نه‌ی (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.12.05 محل و نحوه جانباختن: اطراف مریوان . درگیری با نیروهای رژیم